Σε εντατικούς ρυθμούς δουλεύει η ΔΙΑΣ για την εναρμόνιση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος με την υπηρεσία TIPS.

Από τον Ιανουάριο του 2021, η ΔΙΑΣ Α.Ε. ανήκει στην Ευρωπαϊκή ομάδα των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού που επεξεργάζονται άμεσες πληρωμές (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών. Μέχρι στιγμής, με την πολύτιμη συνδρομή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που ενεργεί υπό την ιδιότητα της ως National Adherence Support Organization για την Ελλάδα, έχουν προσχωρήσει στο σχήμα SCT-Inst οι παρακάτω Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ): Alpha Bank, ATTICA BANK, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Τράπεζα Πειραιώς, Vivabank και Viva Wallet. Ως το τέλος του έτους, αναμένεται ότι θα έχει προσχωρήσει η πλειοψηφία των ΠΥΠ της χώρας.

Η υλοποίηση του έργου προχωρά σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, με την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, της ΔΙΑΣ και των λοιπών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Ήδη από το καλοκαίρι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι δοκιμές για το ρόλο της ΔΙΑΣ ως Instructing Party . Στόχος όλων μας είναι το ποσοστό των λογαριασμών πληρωμών του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα συμμετέχει στο TIPS να αγγίξει στο τέλος του προσεχούς Δεκεμβρίου το 98%. Με την συγκεκριμένη κίνηση θα διασυνδεθεί απευθείας ολόκληρο το εγχώριο σύστημα πληρωμών σε επίπεδο τελικού καταναλωτή και επιχείρησης με το διατραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (TIPS). Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε πληρωμές πραγματικού χρόνου εκ μέρους των καταναλωτών προς τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφίας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Απώτερος στόχος της υπηρεσίας TIPS είναι η διασφάλιση της ικανοποίησης της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για άμεσες πληρωμές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπροσθέτως, η ίδια υπηρεσία βοηθά ώστε να αποφευχθεί η επικράτηση εθνικών λύσεων και άρα ο κίνδυνος επαναφοράς της λογικής του κατακερματισμού των υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τράπεζα της Ελλάδος, η προσχώρηση της οποίας στο σχήμα SCT Ιnst εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για τη δυναμικότερη προώθηση των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα. Στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας πιστώνονται μέσω της ΔΙΑΣ οι εισπράξεις του Ελληνικού Δημοσίου που εκτελούν ελληνικές και λοιπές ευρωπαϊκές τράπεζες καθώς και ιδρύματα πληρωμών.

Ενδεικτικά, όταν ο πολίτης λαμβάνει άμεση φορολογική ενημερότητα με την πληρωμή του 24/7/365 ή όταν πιστώνεται άμεσα ένα επίδομα στήριξης τότε και η εμπιστοσύνη του στα ηλεκτρονικά μέσα ενισχύεται και η χώρα προχωρά στην ψηφιοποίηση των πληρωμών της. Σήμερα, η ΔΙΑΣ διασυνδέει ήδη 1215 φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τις εισπράξεις τους και 181 για τις πληρωμές τους με τα μέλη της, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Συνεπώς, όταν τα μέλη τους συνδεθούν και πανευρωπαϊκά σε ένα ενιαίο σχήμα άμεσων πληρωμών, τότε κατ’ επέκταση οι φορείς, οι επιχειρήσεις και εν τέλει οι πολίτες θα απολαμβάνουν ακόμα περισσότερα οφέλη από την άμεση διαθεσιμότητα των διακινούμενων κεφαλαίων σε εκτενέστερο γεωγραφικό εύρος. Παράλληλα, στον ιδιωτικό τομέα θα ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, θα αυξηθεί η κατανάλωση και θα ενδυναμωθούν οι επιχειρήσεις, μέσω της βέλτιστης διαχείρισης της ρευστότητάς τους.