Η Ana Teresa Moutinho, Head of Supervisory Processes στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων (EIOPA), μιλά αποκλειστικά στο Digital Finance για το Supervisory Technology και τη δραματική αλλαγή που επιφέρει στον τρόπο εποπτείας των εθνικών αρχών αλλά και στην ίδια την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά.

Η EIOPA δίνει τεράστια σημασία στις τεχνολογίες επίβλεψης και θεωρεί το ρόλο τους -μαζί με αυτό του Fintech και του Cyber Underwriting- κυρίαρχο στην πορεία προς την ψηφιοποίηση της αγοράς ασφαλειών και την διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων, με το Board of Directors να τους αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στην ετήσια αναφορά του οργανισμού. Η ασφαλιστική αγορά πάλι τις έχει ήδη αναγνωρίσει κωδικοποιώντας τες υπό τον όρο Suptech και αναρωτιέται για το ρόλο που θα παίξουν στην διαμόρφωση και παραπέρα εξέλιξη της αγοράς.
H Ana Teresa Moutinho της EIOPA απαντά σε αυτούς τους προβληματισμούς και ξεδιπλώνει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αρχής για το SupTech.

*Η παρακάτω συνέντευξη διεξήχθη στα Αγγλικά και παρουσιάζεται εδώ μεταφρασμένη. Η πρωτότυπη εκδοχή είναι στη διάθεση του κοινού.

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις στην χρήση των νέων supervision technologies;

Η χρήση των τεχνολογιών suptech είναι ήδη μια πραγματικότητα για πολλές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως και για την EIOPA. Οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν την τεχνολογία (την λεγομένη «suptech»), για να ενισχύσουν τις εσωτερικές εποπτικές διαδικασίες διοίκησης, να διευκολύνουν την ψηφιακή αλληλεπίδραση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και για να βελτιώσουν εποπτικές πρακτικές. Η εποπτική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην συλλογή δεδομένων και την ανάλυση τους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Αυτό βοηθά στο να βελτιωθούν συνολικά οι εποπτικές πρακτικές και προωθεί την έγκαιρη αναγνώριση και κατανόηση των κινδύνων.

Κατά την άποψη μας υπάρχουν δύο κύριες προκλήσεις στην εφαρμογή της τεχνολογίας εποπτείας: η οργανωτική και η τεχνολογική. Μπορούμε για παράδειγμα να δούμε ότι οι αρχές που έχουν υλοποιήσει οργανωτικές αλλαγές, για να προετοιμάσουν το προσωπικό τους για το suptech, είναι πιο ανοιχτές και καλύτερα προσαρμοζόμενες στην εφαρμογή του suptech, από αυτές που δεν υιοθέτησαν καμία αλλαγή, όπως την προώθηση ενός καινοτόμου και δημιουργικού περιβάλλοντος και εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Από την τεχνολογική πλευρά, η πρόκληση είναι να αποφασιστεί σε ποιες τεχνολογίες και περιοχές εποπτείας να επενδύσουμε. Κατά τη λήψη αποφάσεων, τόσο οι αρμόδιες εθνικές αρχές όσο και η EIOPA πρέπει να λάβουν υπόψη την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας, το επίπεδο ωριμότητας της και φυσικά το κόστος της. Οι αρχές πρέπει ακόμα να αλλάξουν την προσέγγιση τους στην ανάπτυξη. Αναφέρομαι εδώ στην σχεδιαστική λογική, με την οποία οι εποπτεύοντες εστιάζουν στην δημιουργία προϊόντων, υπηρεσιών, εμπειριών ή συστημάτων που «δουλεύουν» για τους χρήστες τους. Οι νέες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν από τους εποπτεύοντες και για αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους και να ληφθεί υπόψη ο τρόπος που αυτές οι νέες λύσεις θα χρησιμοποιούνται. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας οι αρχές πρέπει να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών. Παρόλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε από την αρχή ότι δεν θα είναι όλες οι ιδέες πετυχημένες. Μια προσέγγιση βήμα-βήμα, που θα επιτρέπει την δοκιμή όλων των ιδεών σε ένα πρώιμο στάδιο, είναι σημαντική ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και να διατηρηθούν υπό έλεγχο τα κόστη.

Έχουμε συμφωνήσει με τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ενισχύσουμε την συνεργασία, σε τομείς όπως η χρήση των data στην αντιμετώπιση ρίσκων και προκλήσεων.

Η στρατηγική suptech της EIOPA αναφέρει την ανθρώπινη διάσταση στην ανάλυση της. Σε τι βαθμό περιμένετε αυτή να επιδράσει στον σχηματισμό αυτής της στρατηγικής στο μέλλον;

Η εποπτεία δεν θα πρέπει ποτέ να χάσει τον ανθρώπινη διάσταση της. Η εποπτεία του τομέα ασφαλίσεων είναι μια περίπλοκη διεργασία, στην οποία η κρίση του εποπτεύοντος είναι θεμελιώδης. Διαφορετικές οπτικές, εξαρτήσεις και διαφοροποιήσεις επηρεάζουν και –μαζί με ποιοτικές πτυχές- θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε ανάλυση. Γι’ αυτό και δεν θα ήταν συνετό να βασίζουμε συμπεράσματα μόνο σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την κρίση των ειδικών. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από την ευελιξία στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης, ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς.

Η EIOPA βλέπει το SupTech σαν ένα κρίσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των εποπτών. Οι ανάγκες τους, μαζί με τις διαθέσιμες τεχνολογίες, θα δώσουν τον τόνο των στρατηγικών του SupTech στο μέλλον. Αλλά είναι επίσης απαραίτητο να δουλέψουμε πάνω στη φιλοσοφία των εποπτών. Οι αγορές γίνονται όλο και πιο ψηφιακές και η καινοτομία είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Το SupTech δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση και την αλλαγή των διαδικασιών εποπτείας, για να γίνουν πιο αποδοτικές, αλλά και τον έλεγχο ασφαλιστικών επιχειρήσεων με ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Το προφίλ των εποπτών πρέπει να διευρυνθεί ενώ θα πρέπει να γίνονται και εκπαιδεύσεις σε διαφορετικούς τομείς. Το εύρος των γνώσεων πρέπει να αυξηθεί και να συμπεριλάβει ειδικούς από τους τομείς του ICT, τα data και την ψηφιοποίηση οι οποίοι θα μπορούν να συνεργάζονται με λογιστές, νομικούς και ασφαλιστές.

Πως βλέπετε να αλλάζει η χρήση του SupTech την επιχειρηματική στρατηγική και το ασφαλιστικό οικοσύστημα στο μέλλον; Πως θα περιγράφατε τις μέρες μετά την πλήρη εφαρμογή του SupTech;

Η πρόθεση πίσω από την εφαρμογή του SupTech δεν θα πρέπει να είναι η αλλαγή του ασφαλιστικού τομέα. Η εποπτεία χρειάζεται να προσαρμόζεται στις αλλαγές του επιχειρηματικού τοπίου. Ο κύριος στόχος της εποπτείας είναι η προστασία των ασφαλισμένων και των δικαιούχων. Ένα κοινό επίπεδο προστασίας θα πρέπει να παρέχεται σε ασφαλισμένους και δικαιούχους στα διαφορετικά κράτη –μέλη, άσχετα από το που έχουν έδρα τα κεντρικά γραφεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του επιχειρησιακού τους μοντέλου ή του μοντέλου του δικτύου διανομής τους. Οι ελεγκτές θα πρέπει ακόμα να προωθούν την ασφάλεια και την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ή μπορεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν τον δρόμο για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και οι εποπτεύοντες πρέπει να συνεχίζουν το έργο τους, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι τους επιτυγχάνονται. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να χρησιμοποιούν και νέες τεχνολογίες. Αυτές θα δημιουργήσουν καινοτόμες και αποτελεσματικές εποπτικές λύσεις, που θα υποστηρίζουν ένα αποτελεσματικότερο, ευέλικτο και με καλύτερη απόκριση σύστημα εποπτείας. Ωστόσο, στην πραγματικότητα μπορούμε να δούμε παραδείγματα τεχνολογικών εξελίξεων που υποστηρίζουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τρόπο που θα επηρεάσει το πως θα εξελιχθεί η εποπτεία στο μέλλον, αν χρησιμοποιούνται ευρέως. Για παράδειγμα, το blockchain επιτρέπει την αδιάβλητη τήρηση αρχείων και επεξεργασία συναλλαγών μέσω peer to peer ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων, που ενημερώνονται και συγχρονίζονται διαρκώς.

Η εγγενής εμπιστοσύνη και διαφάνεια τους θα μπορούσε να διευκολύνει την καθιέρωση συνεργειών ανάμεσα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους σχετικούς εποπτικούς μηχανισμούς. Οι εποπτικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να παίρνουν άδεια πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων των επιχειρήσεων, σε πραγματικό χρόνο, αποκτώντας έτσι μια σύγχρονη και ενιαία άποψη των βασικών πληροφοριών, που σχετίζονται με τον έλεγχο της ασφαλιστικής αγοράς. Επιπρόσθετα, το blockchain θα έδινε την δυνατότητα για πιο λεπτομερείς και ακριβείς αναλύσεις προβλέψεων στους επόπτες, ώστε να αναλαμβάνουν αποτελεσματικότερη εποπτεία των κινδύνων αλλά και των ελέγχων συμμόρφωσης. Έχουμε ήδη εκδώσει ένα discussion paper πάνω στην τεχνολογία blockchain και τα έξυπνα συμβόλαια στην ασφάλιση και αναμένουμε τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα.

Τι επίδραση θα έχει το Suptech στα λειτουργικά κόστη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων; Θα δημιουργήσει θέματα βιωσιμότητας για τις μικρότερες από αυτές;

Οι suptech θα πρέπει να δημιουργήσουν καινοτόμες και αποτελεσματικές εποπτικές λύσεις, που θα υποστηρίξουν ένα πιο αποτελεσματικό, ευέλικτο και άμεσα ανταποκρινόμενο σύστημα εποπτείας. Μια ανάλυση κόστους-οφέλους για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος, θα πρέπει να διενεργείται στην ανάπτυξη κάθε suptech λύσης. Αυτό θα περιλαμβάνει και το αντίκτυπο που θα έχει στην EIOPA, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους παίκτες της αγοράς. Λύσεις που θα γεννούν ζητήματα βιωσιμότητας για τους μικρότερους της αγοράς, δεν θα πρέπει να ακολουθούνται χωρίς εναλλακτικές που θα λαμβάνουν πλήρως υπόψιν τους την αρχή της αναλογικότητας με τα μεγέθη των εταιρειών. Ο στόχος επίσης θα πρέπει να είναι να μειώσουμε τα κόστη συμμόρφωσης για την αγορά.
Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η περιπλοκότητα και η ωριμότητα κάθε νέας τεχνολογίας είναι παράγοντες, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί με το κόστος.

Ποια καθημερινά προβλήματα θα «λύσει» το SupTech στον τελικό χρήστη τους;

Η EIOPA έχει στρατηγική προτεραιότητα να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της εποπτείας, μέσα από την συνεχή βελτίωση της επιχειρηματικής ευφυίας. Για παράδειγμα ενισχύουμε το αναλυτικό πλαίσιο, τις αναφορές κινδύνων και την έκδοση στατιστικών, εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν. Κάποιες από τις βασικές χρήσεις του SupTech είναι για παράδειγμα η αυτοματοποίηση και ο εξορθολογισμός των διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένης και της αλληλεπίδρασης με τις εταιρείες), ψηφιοποιώντας δεδομένα και εργαλεία, βελτιώνοντας την ανάλυση δεδομένων και ενισχύοντας την οπτικοποίηση δεδομένων.
Η συζήτηση αυτή τη στιγμή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει για παράδειγμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αντιγραφών και των αντιφάσεων στο πλαίσιο του reporting του οικονομικού συστήματος. Στην EIOPA πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να βελτιώνουμε συνεχώς την συλλογή δεδομένων. Στον τομέα του prudential reporting , έχουν γίνει σημαντικά βήματα με την χρήση ταξινόμησης XBLR, τόσο για συντάξεις όσο και για ασφαλίσεις, στην ανάλυση δεδομένων για εσωτερική χρήση και την ανάπτυξη αναφορών για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με την χρήση της βάσης δεδομένων της EIOPA. H παρακολούθηση της αγοράς από τις επιχειρήσεις, με μη παραδοσιακούς τρόπους συλλογής πληροφοριών, για retail προϊόντα είναι κάτι που ακόμα εξερευνούμε.

Αυτή τη στιγμή η βελτίωση των data analytics στην εποπτεία της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο στα ταμεία ασφάλισης όσο και συντάξεων είναι ήδη πραγματικότητα. Τα διαθέσιμα δεδομένα χρησιμοποιούνται στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση τους για risk assessment, ανάλυση συγκεκριμένων τομέων, αναγνώριση δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης, αναλύσεις προγνώσεων κλπ.

Στην στρατηγική SupTech της EIOPA αναφέρονται και ασυνέπειες ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά και τα εθνικά μητρώα. Είναι πρόβλημα αυτό και αν ναι, πως σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;

Ναι, η EIOPA έχει εντοπίσει μερικές ασυνέπειες ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά και εθνικά μητρώα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα εθνικά μητρώα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν είναι συγχρονισμένα και είναι ανεξάρτητα από το δικό μας αρχείο, της EIOPA. Γι’ αυτό η συνέπεια τους εξαρτάται από «δια χειρός» παρεμβάσεις, που ενέχουν τόσο προβλήματα χρόνου, όσο και ανθρώπινου λάθους. Πολλά συμβάντα μπορούν να ενεργοποιήσουν την επικαιροποίηση του αρχείου, όπως για παράδειγμα διασυνοριακές ειδοποιήσεις, νέες εξουσιοδοτήσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, ανακλήσεις αδειών ή μεταφορές χαρτοφυλακίων. Οι υπάρχουσες διαδικασίες υποβολής των πληροφοριών αυτών στην EIOPA ή η διασυνοριακή διεκπεραίωση των σχετικών στοιχείων δεν είναι ιδανική και αυτό επηρεάζει την ποιότητα των δεδομένων.

Η EIOPA ακολουθεί την πρέπουσα διαδικασία ανάλυσης για να βρει την καλύτερη λύση και να βελτιώσει την κατάσταση. Την ίδια στιγμή διευκολύνουμε την διασυνοριακή ανταλλαγή ειδοποιήσεων ανάμεσα στις εθνικές αρχές και την EIOPA. Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσουμε ένα εργαλείο IT, που θα επιτρέπει καλύτερη προσαρμογή στα διαφορετικά συστήματα της κάθε αρμόδιας εθνικής αρχής. Η τελική απόφαση σχετικά με το αρχείο της EIOPA δεν έχει ληφθεί ακόμα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κάποιες από τις λύσεις που αναλύσαμε ήταν αρκετά περίπλοκες και πιθανότατα παράλογες σε όρους αναλογίας κόστους –οφέλους για τους εθνικούς επόπτες, ειδικά τους μικρότερους. Λαμβάνοντας την τελική απόφαση το Board of Supervisors της EIOPA, θα λάβει υπόψη την περιπλοκότητα, την ωριμότητα και το κόστος των διαφορετικών επιλογών. Σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε το αρχείο κατά το 2022.

Πως θα βοηθήσετε τις αρμόδιες εθνικές αρχές στην εφαρμογή της SupTech στρατηγικής;

Η EIOPA θα δουλέψει από πολλές διαφορετικές πλευρές. Θα προωθήσουμε την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών. Για παράδειγμα θα διοργανώσουμε αρκετά forum, όπου σχετικά project που έχουν αναπτυχθεί από αρμόδιες εθνικές αρχές και είναι χρήσιμα στην επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων εποπτείας, θα εντοπίζονται και θα κοινοποιούνται. Ακόμα, θα υποστηρίξουμε την εκπαίδευση εποπτών σε διαφορετικούς τομείς των νέων τεχνολογιών. Η EIOPA κάνει ορθή χρήση των τεχνολογιών IT σε τομείς όπως το data collection, με την χρήση μιας κεντρικά ελεγχόμενης ταξινόμησης XBRL, για ασφάλειες και συντάξεις. Η τεχνολογία επίσης χρησιμοποιείται στην ανάλυση δεδομένων για εσωτερική χρήση και την ανάπτυξη αναφορών για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με την βάση δεδομένων της EIOPA. Η EIOPA έχει ακόμα αναπτύξει ένα εργαλείο που θα υποστηρίζει τους επόπτες στην αξιολόγηση της επάρκειας των τεχνικών εφοδίων των εταιρειών, στον τομέα της ασφάλισης οχημάτων χρησιμοποιώντας το εργαλείο της περιοδικότητας και προόδου των απαιτήσεων για αποζημίωση και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. Είμαστε ακόμα στη φάση της ενεργοποίησης του project «Business Intelligence 2.0», το οποίο θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και νέα εργαλεία data, για διαφορετικές χρήσεις μέσα στην EIOPA. Αυτό θα συμπεριλάβει τις εκτιμήσεις για το πως θα βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία που η EIOPA προσφέρει στην αρμόδιες εθνικές αρχές, σε όρους data quality και data analysis.

Μακροπρόθεσμα είμαστε σε πορεία προς έναν ασφαλιστικό τομέα που θα κυριαρχείται από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η παρουσία των data analytics στον κλάδο δεν αποτελεί έκπληξη. Η πανδημία του Covid-19 επιτάχυνε επιπλέον την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβάνοντας και τον χώρο των ασφαλειών. Το 2019 η EIOPA εξέδωσε μια θεματική αναφορά, πάνω στη χρήση των Big Data Analytics, ειδικά από ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή μεσάζοντες τους. Διαπιστώσαμε ότι εργαλεία Big Data Analytics, όπως AI ή machine learning, ήταν ήδη σε χρήση στο 31% των επιχειρήσεων, ενώ σε άλλο ένα 24% ήταν σε στάδιο proof of concept.

Συστήματα ΑΙ χρησιμοποιούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια του ασφαλιστικού value chain. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στον κλάδο ασφαλειών για την επεξεργασία νέων και παλιότερων datasets, για τον υπολογισμό κινδύνου, τον υπολογισμό τιμών των ασφαλιστικών προϊόντων ή για να συγκροτηθούν στοχευμένες καμπάνιες marketing και cross sales ασφαλιστικών προϊόντων. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ακόμα όλο και περισσότερο για την γρηγορότερη επεξεργασία απαιτήσεων και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς της πρόβλεψης, της ακρίβειας, της αυτοματοποίησης, του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών και της μείωσης κόστους είναι αξιοσημείωτα, οπότε η περαιτέρω αύξηση στη χρήση συστημάτων ΑΙ είναι αναμενόμενη. Παρόλα αυτά αυξανόμενες είναι και οι ανησυχίες για την επίδραση της εντατικής υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική συμπερίληψη ομάδων, προστατευόμενων τάξεων, ευάλωτων καταναλωτών ή στην κοινωνία μας στο σύνολο της. Κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους δεν είναι καινούργιοι, αλλά η σημασία τους μεγενθύνεται στο πλαίσιο των big data analytics. Ειδικά όταν εμπλέκονται ζητήματα ηθικής, δίκαιης χρήσης δεδομένων, αλλά και της προσβασιμότητας και διαφάνειας στα δεδομένα των αποκαλούμενων “black-box artificial intelligence systems”. Γιαυτό και η διευθέτηση ζητημάτων ψηφιακής ηθικής στον ασφαλιστικό κλάδο είναι απαραίτητη διαδικασία.

Η λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά και την ευημερία της ευρύτερης κοινωνίας και μπορεί να έχει θετικές και αρνητικές επιδράσεις, σε όρους κοινωνικής ένταξης, ζωής, υγείας και ασφάλισης. Η EIOPA, για να υποστηρίξει την προετοιμασία της αγοράς για αυτές τις εξελίξεις, έχει συγκαλέσει ένα συμβουλευτικό Expert Group πάνω στα Digital Ethics. Αυτό επιτρέπει σε ένα μεγάλο μέρος των ενδιαφερομένων μερών να δουλεύουν όλοι μαζί στον εντοπισμό του οφέλους, αλλά και των κινδύνων, από την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις ασφάλειες, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών περιορισμών που αυτή μπορεί να χρειαστεί. Το Expert Group των Digital Ethics ανέπτυξε έξι αρχές διακυβέρνησης, για να προωθήσει μια ηθική και αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη στον Ευρωπαϊκό κλάδο ασφαλίσεων. Αυτές οι υψηλού επιπέδου αρχές, που εκδόθηκαν πρόσφατα, συνοδεύονται από πρόσθετη καθοδήγηση για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για το πως να τις εφαρμόσουν στην πράξη, μέσα στον κύκλο ζωής των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.