Ο Πέτρος Καπασούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μιλά στο Digital Finance για τις νέες τάσεις στην αγορά δεδομένων, τοποθετώντας τον οργανισμό στο επίκεντρο των εξελίξεων σε μια προσπάθεια να επωφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Είστε μια εταιρεία που “γεννήθηκε” από το τραπεζικό σύστημα και για αρκετό κόσμο έχει συνδυαστεί με πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες με υπηρεσίες που βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι διατραπεζική εταιρεία η οποία λειτουργεί το γραφείο πίστης (Credit Bureau) στην Ελλάδα ακολουθώντας την πορεία ανάπτυξης των περισσοτέρων τέτοιων γραφείων στην Ευρώπη. Τα γραφεία πίστης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και κατ’ επέκταση της χώρας, στην αποτροπή της υπερχρέωσης των νοικοκυριών ενώ διευρύνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειώνοντας ταυτόχρονα τους δείκτες αθέτησης της αποπληρωμής τους. Για το λόγο αυτό, η Διεθνής Τράπεζα (World Βank) υποστηρίζει τη λειτουργία τέτοιων γραφείων σε όλες τις χώρες και περιλαμβάνει ειδική κατηγορία κριτηρίων αξιολόγησης αναφορικά με το είδος των πληροφοριών που καλύπτονται καθώς και την πληρότητά στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας των χωρών στην ετήσια αναφορά της Doing Business Report.

Το πρώτο σύστημα που δημιουργείται συνήθως σε ένα γραφείο πίστης είναι η λεγόμενη “μαύρη λίστα” η οποία περιλαμβάνει δημόσιες πληροφορίες που συλλέγονται από αποφάσεις δικαστηρίων και αφορούν στην αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων (πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ.). Έτσι το σύστημα αυτό που ονομάζεται Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) λειτουργεί και στην Ελλάδα από το 1987 και γι’ αυτό αρκετός κόσμος ταυτίζει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ μαζί του.

Από  το 2009 όμως αναπτυχθηκε ολοκληρωμένα το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) με δεδομένα διαφόρων πιστώσεων και της εξέλιξής τους.  Έτσι δημιουργήθηκε ο αποκαλούμενος “λευκός ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ”. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και το σύστημα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Η βαθμολόγηση αυτή σχετίζεται με την πιθανότητα αθέτησης μελλονικής οικονομικής υποχρέωσης. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία για λογαριασμό των τραπεζών ενώ η ακρίβειά του έχει αποδειχθεί σε όλη τη διάρκεια της 12ετούς λειτουργίας του.  Η αποτελεσματικότητά του εξετάζεται διαρκώς συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις με τις πραγματικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται σε βάθος χρόνου.

Στο σημείο αυτό, εκ των υστέρων, θα πρέπει να τονιστεί το όφελος που θα αποκόμιζε η Ελληνική οικονομία, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά εάν το σύστημα ΣΣΧ λειτουργούσε ολοκληρωμένα πριν το 2009 και οι τράπεζες είχαν πλήρη διατραπεζική εικόνα όλων των “ανοιγμάτων” των πελατών τους πριν προβούν στην έγκριση νέων πιστώσεων.

Ειδικότερα πείτε μας δυο λόγια για πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και εν γένει για το πώς η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ βοηθά την οικονομία και τους οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παρέχεται από το 2014, μέσω της on line υπηρεσίας ΤΣΕΚ,  η δυνατότητα άντλησης δεδομένων που αφορούν σε πελάτες τους διευκολύνοντας έτσι και υποστηρίζοντας την αξιολόγηση από μέρους τους της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητάς τους.  Με αυτό τον τρόπο μια επιχειρήση μπορεί, με μεγαλύτερη ασφάλεια, να διευρύνει τις πωλήσεις και το πελατολόγιό της μέσω πιστώσεων που μπορεί να παρέχει σε πελάτες της και ταυτόχρονα να περιορίζει της επισφάλειες της.  Αυτή η ασφαλής διεύρυνση των πιστώσεων βοηθά τις ίδιες να ανταγωνίζονται στο νέο περιβάλλον με αξιώσεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος των επιχειρήσεων αυτών στις πιστώτριες τράπεζες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προϋποθέσεις μείωσης του κόστους χρήματος, ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τελικά της Ελληνικής οικονομίας.

Οι λειτουργίες του ΤΣΕΚ διευρύνονται συνεχώς και ήδη υπάρχει η δυνατότητα άντλησης οικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων από 86 χώρες υποστηρίζοντας έτσι την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων-πελατών του ΤΣΕΚ καθώς επίσης και ψηφιοποιημένων δεδομένων ισολογισμών και μεταβολών εταιρειών που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώo) . Από τον Ιούνιο 2021 θα προστεθεί και η δυνατότητα βαθμολόγησης των εταιρειών βάσει αυτών των δημοσιευμένων στοιχείων.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η οποιαδήποτε παροχή δεδομένων, είτε σε τράπεζες είτε σε επιχειρήσεις, πραγματοποιείται με την απόλυτη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δεν αντιμετωπίζει το γεγονός αυτό ως περιορισμό αλλά ως υποχρέωση έναντι των πολιτών και των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα καθίσταται δυνατή η μέγιστη ανάπτυξή της και η συμβολή της στην Ελληνική οικονομία.

Ανήκετε εμφανώς στον κλάδο της αγοράς των πληροφοριών. Ποιες είναι οι τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή, πώς διαμορφώνεται το τοπίo;  Εσείς πώς “απαντάτε” σε αυτές τις αλλαγές;

Όλοι γνωρίζουμε τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο χώρο της ψηφιοποίησης, συλλογής, διάδοσης και επεξεργασίας των πληροφοριών.  Δεν θα αναφερθώ στην ανάπτυξη του ίντερνετ ή των νέων δυνατοτήτων που προκύπτουν σε ΑΙ, machine learning κλπ.  Θα αναφέρω μόνο ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων στην ανθρωπινη ιστορία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία λίγα χρόνια και το σπουδαιότερο, ότι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξή τους δεν αναμένεται να ισορροπήσει σύντομα. Θα επικεντρωθώ στις τάσεις που διαμορφώνοται στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη έως σήμερα έχει διεθνώς το πιο αναπτυγμένο πλαίσιο προστασίας και ταυτόχρονα υποστήριξης της χρήσης επιχειρηματικών και προσωπικών δεδομένων με απόλυτη διαφάνεια, ελέγχου, και περιορισμών της μη αναγκαίας και απαραίτητης χρήσης.

Έχει ήδη θεσμοθετηθεί το “open banking” όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις να διαθέτουν ψηφιακά και αυτοματοποιημένα τα τραπεζικά δεδομένα κινήσεως λογαριασμών που τους αφορούν όποτε και όπου αυτοί επιθυμούν. Διευκολύνεται έτσι η διάθεση και η χρήση τέτοιων πληροφοριών κατά περίπτωση, με πλήρη διαφάνεια, έλεγχο και όταν κατά την κρίση του διακαιούχου εξυπηρετείται ο σκόπος του.

Αυτή η τάση συζητείται να διευρυνθεί σε “open finance”.  Το open finance είναι μια πιο γενικευμένη πλέον χρήση οικονομικών πληροφοριών, πάντα κατ΄ εντολή των ιδιωτών ή των επιχειρήσεων που τους αφορά.  Γίνεται αντιληπτό ότι πλέον, κατά περίπτωση, είναι δυνατόν με την ακριβέστερη πληροφόρηση και τη βελτίωση της εκτίμησης της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας να διευρυνθεί σε περισσότερους η διαθεσιμότητα οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών αν και όποτε το επιλέξουν οι δικαιούχοι των πληροφοριών. Ενισχύονται οι οικονομικές επιλογές για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται καλύτερες και ασφαλέστερες αποφάσεις.  Παράλληλα υπάρχουν ήδη διαθέσιμες πληροφορίες “alternative data” ή “Big Data” όπως είναι γνωστά, δηλαδή δεδομένα π.χ. του Δημοσίου στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή δεδομένα που δημιουργούνται με υψηλή συχνότητα, σε πραγματικό χρόνο και διατίθενται σε διαφορετικές μορφές και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη συμπλήρωση πληροφοριών επιχειρήσεων με πολύ αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αναφορικά με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, μια εύλογη ερώτηση θα ήταν ή εξής: αφού ήδη διαθέτουμε ένα ώριμο σύστημα με σημαντικό πλήθος πληροφοριών, το οποίο όπως σας είπα συμβάλλει σε μια βαθμολόγηση της οποίας η ακρίβεια είναι εφάμιλλη των καλύτερων όμοιων Ευρωπαϊκών συστημάτων, γιατί να χρειάζεται κάτι περισσότερο είτε σε πληροφορία είτε σε μεθοδολογίες επεξεργασίας;   Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν ιστορική οικονομική συμπεριφορά διότι δεν είχαν ποτέ δάνεια ή ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρήση για πρώτη φορά και δεν διαθέτουν στοιχεία ώστε να δανειοδοτηθούν γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία (συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων) και με ευνοϊκούς όρους (μικρότερο επιτόκιο, εγγυήσεις κλπ.). Υπάρχουν ιδιώτες με περιορισμένη τραπεζική εικόνα που πιθανόν να θελήσουν κάποια στιγμή να λάβουν πίστωση για την αγορά κατοικίας με ευνοϊκούς όρους.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι με περισσότερες κατά περίπτωση πληροφορίες θα μπορούσε να εκτιμηθεί ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια η ανάκαμψη επιχειρήσεων ή ιδιωτών μετά από μια παρελθούσα αθέτηση υποχρέωσης λόγω ασταθμήτων παραγόντων δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για “δεύτερη ευκαιρία”. Ιδίως με την αγορά όπως λειτουργούσε στην Ελλάδα μετά το 2012, λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αχαρτογράφητες συνθήκες με επιπτώσεις που ήταν εκτός των δικών τους ενεργειών, δυνατοτήτων και εκτιμήσεων των κινδύνων.  Μετά όμως τις όποιες επιπτώσεις, αυτές που επιβίωσαν και ανέκαμψαν, όπως και οι νέες που δημιουργούνται, αξίζουν καλύτερες προοπτικές και υποστήριξη.  Με καλύτερη πληροφόρηση και ακριβέστερες εκτιμήσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης μπορεί να τους δοθεί μια νέα ευκαιρία με καλύτερους όρους χρηματοδότησης.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι τράπεζες έχουν κοινούς στόχους με τους υγιείς δανειολήπτες.  Και οι δύο επιθυμούν να δοθεί/εγκριθεί μια πίστωση. Και οι δύο επιθυμούν να αποπληρωθεί αυτή η πίστωση κανονικά.

Επίσης οι τράπεζες, εάν μειωνόταν το ποσοστό αθέτησης των δανειοληπτών, δηλαδή εάν είχαν τη δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης της αποπληρωμής, θα μείωναν τις επισφάλειες και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να διαθέσουν περισσότερες και ευνοϊκότερες πιστώσεις στην αγορά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις που παρέχουν πιστώσεις στους πελάτες τους.

Τέλος εκτός των διαθέσιμων πληροφοριών που αυξάνονται και διευρύνονται συνεχώς πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, που αναπτύσσεται πλέον ραγδαία και ανοίγονται νέες προοπτικές αξιοποίησης, εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών και διευκόλυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το κινητό τηλέφωνο, για παράδειγμα, παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, με ευκολία και απόλυτη ασφάλεια, με πηγές δεδομένων οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά σε πραγματικό χρόνο.

Η δυνατότητα απομακρυσμένης αυθεντικοποίησης και ταυτοποήσης ιδιωτών και επιχειρήσεων υποστηρίζει και ενισχύει τη χρήση των πληροφοριών τους με διαφάνεια, κατ΄ επιλογήν τους και υποστηρίζοντας θεμιτούς και νόμιμους στόχους όπως τους κρίνουν οι ίδιοι. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην απομακρυσμένη ταυτοποίηση διότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν πολλοί συμπολίτες μας και επιχειρήσεις χωρίς να είναι αναγκασμένοι να επισκέπτονται την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ή τα αστυνομικά τμήματα για το αληθές της υπογραφής. Στο εγγύς μέλλον ακόμη περισσότερο αλλά και σήμερα οι υπηρεσίες της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ μπορούν να προσφέρονται ηλεκτρονικά αντί να διαβιβάζονται μέσω ταχυδρομείου με τις γνωστές σε όλους καθυστερήσεις. Πάντα θα διατηρούμε και τη δυνατότητα, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, να εξυπηρετούνται όσοι πολίτες το επιλέγουν και με τον παραδοσιακό τρόπο.

Ποια είναι η στρατηγική της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ποιες από τις τάσεις θεωρείτε ότι έχουν απόκριση στη δική μας εγχώρια πραγματικότητα; 

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει, όποτε είναι αναγκαίο, όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, πηγές και πληροφορίες σε όλες τις διαθέσιμες μορφές, οι οποίες συνάδουν με το σκοπό της και, όπως προαναφέραμε, πάντα στο πλαίσιο του GDPR.  Ο στόχος μας είναι η διευκόλυνση των υγειών δανειοληπτών και ταυτόχρονα των τραπεζών προκειμένου να εκτιμάται το κόστος των πιστωτικών κινδύνων με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Ο τρόπος διάθεσης και χρήσης των πληροφοριών βάσει του open banking, δηλαδή γενικότερα η διάθεση με το μοντέλο BYOD (Bring Your Own Data) κατ’ αναλογία του bring your own device μπορεί να συμβάλλει στην ασφαλή χρήση πολλών νέων πληροφοριών. Έτσι διασφαλίζεται η διεύρυνση των πληροφοριών με την κατά περίπτωση εντολή του δικαιούχου των πληροφοριών και με πλήρη ενημέρωσή του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση και προς τις επιχειρήσεις.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ επίσης επενδύει σε όλες τις νέες τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια και ποιότητα των πληροφοριών προκειμένου να αποτρέπεται η μη θεμιτή χρήση και να γίνεται επεξεργασία μόνον όταν εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας. Η χρήση νέων τεχνολογιών γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και των δικαιούχων των πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας επικοινωνίας μαζί τους καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας, της ενημέρωσης και του ελέγχου από μέρους τους με το ελάχιστο κόστος. Η στρατηγική μας καλύπτει τη σημαντική αύξηση της χρήσης νέων πληροφοριών αλλά στοχευμένα.  Δηλαδή όποτε είναι απαραίτητο, θα είναι ανάλογη με τον σκοπό και την ανάγκη του παραλήπτη με πλήρη ενημέρωση και έλεγχο του δικαιούχου.

Πόσο επηρεάζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών σας ευρωπαϊκοί κανονισμοί όπως το GDPR; Πως ξεπεράσατε τα εμπόδια και πώς προσαρμοστήκατε τελικά; 

Το GDPR στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει ενταχθεί στο κέντρο της εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας. Καταβάλλεται προσπάθεια όχι μόνο για συμμόρφωση με τις οδηγίες και τη σχετική νομοθεσία αλλά σε κάθε υλοποίηση νέας υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη όλες οι προβλέψεις και οι απαραίτητοι έλεγχοι του GDPR από το στάδιο του σχεδιασμού προκειμένου να διευκολύνεται η διαφάνεια και ο έλεγχος καθώς και η ιχνηλάτηση της χρήσης και της διαγραφής των πληροφοριών.  Πολλές φορές ο σχεδιασμός υπηρεσιών γίνεται βάσει των προβλέψεων του GDPR ώστε η συμμόρφωση να είναι αυτόματη.

Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πιστεύουμε ότι για να μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι νέες ευκαιρίες και να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα αξιοποιούν τις δυνατότητες του νέου περιβάλλοντος, η συμμόρφωση με το GDPR οφείλει να είναι στην αρχή κάθε σχεδιασμού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα συζήτησης για όλους τους κλάδους αυτή τη στιγμή. Πώς ανταποκρίνεται η εταιρεία σας σε αυτή την πρόκληση και ποιος είναι ο στόχος για το άμεσο μέλλον σε σχέση τόσο με την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού όσο και με τις υπηρεσίες που προσφέρει; 

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από την φύση της είναι εταιρεία ψηφιακή. 100% του κύκλου εργασιών μας από το 2000 και μετά προέρχεται από την παροχή πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή. Ακόμη και σήμερα όταν η συλλογή πληροφοριών από τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακεία γίνεται σε έντυπη μορφή αμέσως κατά την παραλαβή των δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωσή της συλλογής οι πληροφορίες ψηφιοποιούνται και όλη η επεξεργασία στη συνέχεια είναι αυτόματη και ηλεκτρονική.

Την παρούσα στιγμή γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς της απομακρυσμένης ταυτοποίησης (gov.gr), της άντλησης δεδομένων από ψηφιακές πηγές, της απομακρυσμένης ταυτοποίησης με την υποστήριξη των τραπεζών, της εξυπηρέτησης αιτήσεων πολιτών που κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr ενώ πολύ σύντομα θα αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο και μέσω email, πάντα με την επιλογή του ιδιώτη ή της επιχείρησης στους οποίους ανήκουν τα στοιχεία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από τότε που διατέθηκε η ταυτοποίηση φυσικών προσβάσεων μέσω του gov.gr ήδη λαμβάνεται το 50% των αιτήσεων των πολιτών για άσκηση των δικαιωμάτων τους σε ηλεκτρονική μορφή με απομακρυσμένη ταυτοποίηση.  Εάν αναλογιστούμε ότι κατατίθενται πάνω από 20.000 αιτήσεις ετησίως μπορεί κανείς να αντιληφθεί την ωφέλεια σε ταλαιπωρία, χρόνο και εξυπηρέτηση.

Στόχος είναι να εισέρχονται όλες οι πληροφορίες ψηφιακά, να πραγματοποιείται αυτόματη επεξεργασία και να διατίθενται όπως και σήμερα επίσης ψηφιακά.

Πώς συμβάλλει η ίδια η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στην αναβάθμιση της ψηφιακής πραγματικότητας στον κλάδο;

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει μετατρέψει τις περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες της και συνεχίζει να μετατρέπει όλες τις υπόλοιπες ώστε να διατίθενται αυτοματοποιημένα και ηλεκτρονικά (δυνατότητα σύνδεσης application to application).  Έτσι οι χρήστες όλων των υπηρεσιών μπορούν να συνδέουν και να ενσωματώνουν τις υπηρεσίες μας με τις δικές τους.

Παράλληλα όλες οι εσωτερικές εργασίες μπορούν να εκτελούνται απομακρυσμένα και με ασφάλεια προκειμένου να υποστηρίζεται πλήρως η τηλεεργασία.  Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει δοκιμαστεί με επιτυχία το crowd processing όπου κατανεμημένοι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να εκτελούν επεξεργασίες δεδομένων.

Σημειώνεται ότι προετοιμάζεται, και τον Ιούνιο θα είναι διαθέσιμο, σύστημα υποστήριξης των τραπεζών για την έγκριση πιστώσεων 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα με αδιάληπτη λειτουργία. Καθώς μεταβάλλονται οι ανάγκες και οι συνθήκες της αγοράς παρακολουθούμε και αλλάζουμε και εμείς.

Στην φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά:

  • Πέτρος Καπασούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
  • Ιωάννης Παλόγλου, Εμπορικός Διευθυντής
  • Μαρία Βιτζηλαίου, Διευθύντρια Τραπεζικών Σχέσεων