Ο Γιώργος Νασούλης, Chief Data Officer στην Τράπεζα Πειραιώς εξηγεί γιατί η διαχείριση δεδομένων και η χάραξη data-based στρατηγικής είναι πλέον μονόδρομος για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τα δεδομένα αναγνωρίζονται πλέον ως ένα από τα σημαντικότερα assets των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ποια πιστεύετε πως είναι η συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών και ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει η Τράπεζα Πειραιώς σε αυτή την κατεύθυνση;

Πράγματι τα δεδομένα αποτελούν ένα στρατηγικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο και ένα βασικό παράγοντα για την επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αποτελούν βασικό καταλύτη και βρίσκονται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, την αύξηση της επιχειρηματικής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, την δημιουργία νέων πηγών εσόδων (data monetization) και την ενίσχυση και βελτίωση των κανονιστικών, εποπτικών και λειτουργικών αναφορών του οργανισμού.

Έτσι λοιπόν βοηθούν στην εξατομίκευση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και την ευθυγράμμιση της πρότασης αξίας της Τράπεζας με τις ανάγκες των πελατών, στην ενδυνάμωση του οργανισμού ώστε γρήγορα να καθορίζει, να αξιολογεί και να προσαρμόζει την στρατηγική πορεία δράσης του σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς, στην διαμόρφωση νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων μέσω της δημιουργίας εσόδων από την αξιοποίηση των δεδομένων και τέλος στην υποστήριξη των αναφορών για την καθημερινή εύρυθμη επιχειρηματική λειτουργία του οργανισμού καθώς τη συμμόρφωσή του με τις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα παραπάνω και λαμβάνοντας για άλλη μια φορά πρωτοποριακές και καινοτόμες πρωτοβουλίες δημιούργησε την καθετοποιημένη μονάδα Group Data Management & Analytics με σκοπό την ενσωμάτωση, ενοποίηση και κεντρικό συντονισμό όλων των αρμοδιοτήτων, έργων, δραστηριοτήτων και ομάδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων κάτω από μια ενιαία στρατηγική και ηγεσία. Η μονάδα αυτή θα κατευθύνει την στρατηγική διαχείρισης των δεδομένων, θα αξιοποιήσει την επιχειρηματική αξία που απορρέει από αυτά και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της Τράπεζας σε ένα data & insights driven οργανισμό.

Πώς οι τράπεζες πρέπει να επανασχεδιάσουν τις υποδομές, την διακυβέρνηση και την διαχείριση δεδομένων ώστε να καλύψουν τις θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις;

Οι εποπτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα δεδομένα τα οποία πρέπει να είναι μεγάλης ακρίβειας και ορθότητας καθόσον είναι ο καθρέπτης των πιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελούν την βασική πηγή για τη δημιουργία του προφίλ κινδύνου, της ρευστότητας και της συμμόρφωσης των Τραπεζών και αντανακλούν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου μιας τράπεζας και τη φύση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.

Η επεξεργασία των δεδομένων των τραπεζών και η συγκρισιμότητα των στοιχείων οδηγούν στον εντοπισμό προβλημάτων σε μεμονωμένα ιδρύματα και τελικά καταλήγουν στην αξιολόγηση της ευρωστίας της κάθε τράπεζας και του συνολικού τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της προληπτικής εποπτείας προσαρμόζοντας τις υποδομές, την διακυβέρνηση και την διαχείριση των δεδομένων ενσωματώνοντας παράλληλα μια εξορθολογισμένη από άκρο σε άκρο κεντροποιημένη διαδικασία επεξεργασίας, ελέγχου ποιότητας και εγκρίσεων με στόχο την τεχνική ευελιξία, αποτελεσματική διαχείριση, διαθεσιμότητα, ακρίβεια, υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων και στοιχείων των κανονιστικών αναφορών.

Στο σχεδιασμό αυτό οι Τράπεζες πρέπει να λάβουν υπόψη την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περαιτέρω τυποποίηση του πλαισίου αναφορών με την εισαγωγή του πλαισίου IReF (Integrated Reporting Framework) και του ολοκληρωμένου λεξικού αναφορών BIRD (Bank ’s Integrated Reporting Dictionary) που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των υπαρχουσών απαιτήσεων δεδομένων σε ένα μοναδικό και τυποποιημένο πλαίσιο αναφοράς που θα ισχύει για όλη τη ζώνη του ευρώ, στην υποστήριξη των τραπεζών να οργανώσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις διαθέσιμες πληροφορίες στα εσωτερικά τους συστήματα και στις βάσεις δεδομένων τους ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις αναφορών μέσα από ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, σχέσεων και κανόνων ποιότητας.

Ποιος είναι ο οδικός χάρτης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής δεδομένων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Ο καθορισμός της στρατηγικής των δεδομένων και analytics και η ευθυγράμμισή της με τους επιχειρηματικούς στόχους και την εταιρική στρατηγική είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιτυχή μετάβαση σε ένα data-driven οργανισμό.

Η στρατηγική δεδομένων πρέπει να έχει σαν βασικό της συστατικό ένα σαφές επιχειρηματικό όραμα , να εστιάζει στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για τον οργανισμό και να αποτυπώνει μια ολιστική προσέγγιση στο πως μέσα από το λειτουργικό μοντέλο (operating model) θα επιτευχθούν οι στόχοι και θα δημιουργηθεί η αναμενόμενη επιχειρηματική και οικονομική αξία. Εστιάζοντας στους προαναφερθέντες πυλώνες είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες, να εξηγηθεί πως η αξιοποίηση των δεδομένων θα συμβάλλει στους συνολικούς στόχους του οργανισμού και τελικά να αποτυπωθεί μια πραγματικά αυθεντική στρατηγική που θα εμπνέει και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού για να κάνει αυτό που λέμε “την πραγματική διαφορά”.

Παράλληλα πρέπει να καθορίζεται ο οδικός χάρτης επίτευξης των στρατηγικών στόχων καθώς και οι μεθοδολογίες και τα μοντέλα που πρέπει να εφαρμοστούν καλύπτοντας τις περιοχές που αφορούν τις πλατφόρμες των data & analytics με σαφή αποτύπωση της αρχιτεκτονικής των δεδομένων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του cloud, την διακυβέρνηση των δεδομένων, την καινοτομία και τις πρακτικές για την επίτευξη ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρέπει επίσης να ενσωματώνει έναν σαφή μηχανισμό παρακολούθησης της δημιουργίας αξίας σε συνδυασμό με ένα πλαίσιο που θα καθορίζει την προτεραιοποίηση των πρωτοβουλιών με στόχο την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων δημιουργίας εσόδων από την αξιοποίηση των δεδομένων μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ποιες είναι οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στο χώρο του AI, των Advanced Analytics και του RPA και πώς συμβάλουν στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα analytics έχουν σημαντική συμβολή στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής και βαθιάς μάθησης (machine learning / deep learning) καθώς και των advanced analytics σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι τεχνολογίες αυτές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και την βελτίωση της απόδοσης της Τράπεζας σε βασικούς τομείς όπως η εξυπηρέτηση και η εμπειρία του πελάτη, η διαχείριση πωλήσεων και marketing, η διαχείριση κινδύνων, ο εξορθολογισμός του κόστους με μείωση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της αποτελεσματικότητας καθώς και o επανασχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται ποιος είναι ο ρόλος του Chief Data Officer στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Ο Chief Data Officer αποτελεί τον καταλύτη στην προσπάθεια των Τραπεζών να αξιοποιήσουν με τον αποδοτικότερο τρόπο την πληθώρα των δεδομένων που διαθέτουν ώστε να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Είναι αυτός που καθορίζει τη στρατηγική δεδομένων διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική της Τράπεζας, εποπτεύει την ατζέντα του οργανισμού που αφορά τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων, εισάγει και παρέχει τεχνολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και την αξιοποίηση των δεδομένων του οργανισμού, προσδιορίζει το όραμα για τη διαχείριση των δεδομένων ως στρατηγικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο, ενεργοποιεί και λειτουργεί τη διακυβέρνηση και την ποιότητα των δεδομένων προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ακρίβειά τους, δημιουργεί σημαντική επιχειρηματική αξία και συμβάλλει στη διαμόρφωση της πρότασης αξίας μέσω πληροφοριών και insights που απορρέουν από τη μόχλευση της ανάλυσης δεδομένων.

Παράλληλα επιβλέπει την ανάπτυξη και την υλοποίηση πλατφορμών και υποδομών διαχείρισης και ανάλυσης εταιρικών δεδομένων, ορίζει σε επίπεδο Ομίλου τα πρότυπα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις θεμελιώδεις αρχές διακυβέρνησης δεδομένων που εστιάζουν στην ποιότητα, την δεοντολογία, τον έλεγχο και τους κινδύνους και τέλος ηγείται της δημιουργίας μιας κουλτούρας καθοδηγούμενης από τα δεδομένα καθώς και των αντίστοιχων ικανοτήτων και της διάχυσης της γνώσης της αξίας των δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό.